Chữ ký số – Hóa đơn điện tử – Phần mềm kế toán

Chữ ký số Newtel-CA theo quyết định Số 1411/QĐ-BTTTT của Bộ TT&TT áp dụng từ ngày 01/06/2017: