Bảng giá chữ ký số

Cập nhật Bảng giá chữ ký số Newtel-CA theo quyết định Số 1411/QĐ-BTTTT của Bộ TT&TT áp dụng từ ngày 01/06/2017:

1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:

2. Đối với tổ chức, doanh nghiệp gia hạn: